Privacy Beleid

 

PRIVACYVERKLARING YOURSKINTHERAPIST

Yourskintherapist, gevestigd in het Gezondheidscentrum Onder de Linden te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Yourskintherapist te Arnhem (hierna te noemen YST) kan persoonsgegevens en medische gegevens van u verwerken. Dit kan zijn, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van YST en/of omdat u zelf uw gegevens aan ons verstrekt via een e-mail of door middel van het contactformulier op onze website.

Yourskintherapist kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Document nr./ type van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • Verzekerde nummer
 • BSNnummer
 • Gegevens van uw verwijzer en huisarts
 • Medische gegevens
 • Foto’s van huid- of oedeemproblematiek
 • IPadres

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yourskintherapist.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Naast uw behandelend huidtherapeut heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn collega huidtherapeuten in de praktijk, waarnemers en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

VASTLEGGING PERSOONSGEGEVENS

Yourskintherapist verwerkt uw gegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening. Daarnaast verwerkt YST uw persoonsgegevens voor het leveren van hulpmiddelen en voor het afhandelen van uw betaling.

Ook verwerkt YST uw persoonsgegevens om telefonisch contact op te nemen en/of om u schriftelijk of per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.

BEWAARPLICHT PERSOONSGEGEVENS

Yourskintherapist bewaart uw persoonsgegevens en uw medische gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zorgverleners zijn wettelijk verplicht uw persoonsgegevens en medische dossier 15 jaar te bewaren (wet WGBO).

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Yourskintherapist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YST) tussen zit.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Yourskintherapist verstrekt uw persoonsgegevens en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de huidtherapeutische zorg.

De huidtherapeut kan (in samenspraak met u) uw huisarts of (medisch) specialist benaderen ter rapportage, casusbespreking of intercollegiaal overleg.

Yourskintherapist verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yourskintherapist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BEVEILIGING GEGEVENS

Yourskintherapist maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier met het softwareprogramma Skinadmin. Skinadmin bewaart uw persoonsgegevens en medische dossier op twee beveiligde en versleutelde servers in Nederland.

Yourskintherapist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yourskintherapist.nl. 

Een datalek kan zowel bij Yourskintherapist als Skinadmin plaatsvinden. Indien er een incident heeft plaatsgevonden, waarbij uw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegde personen. Dan is Yourskintherapist verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en Yourskintherapist zal ook de betrokkenen (u) daarvan op de hoogte stellen.

COOKIES

Yourskintherapist gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yourskintherapist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yourskintherapist.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yourskintherapist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CONTACTGEGEVENS

Yourskintherapist
t.a.v. mevrouw O. Zorluer

Correspondentieadres
Onder de Linden 21, 6822KG, Arnhem

Telefoonummer: 0657173165

Emailadres: info@yourskintherapist.nl

KVK 78758432