Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een afspraak met YourSkinTherapist gaat u akkoord met de algemene voorwaarden:

 

  1. Voor het boeken van alle afspraken dient een aanbetaling te worden voldaan. Indien u niet tijdig u afspraak annuleert zal de aanbetaling niet worden geretourneerd!
  2. Aanbetalingen worden onder geen enkele omstandigheden gefundeerd.
  3. Afspraken kunnen worden geannuleerd of verplaatst mits ten minste 48 uur voor aanvang van de afspraak gecommuniceerd wordt. Wanneer de klant voor de tweede keer de afspraak wilt wijzigen dient de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak gemaakt te worden waarbij opnieuw een aanbetaling gedaan dient te worden.
  4. Bij te laat verschijnen (langer dan 10 minuten) op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdsgebrek.
  5. Alle informaties over de behandelingen te hebben gelezen en begrepen.

 

Algemene voorwaarden YourSkinTherapist

 YourSkinTherapist hanteert onderstaande algemene voorwaarden:

 

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “YourSkinTherapist” verstaan YourSkinTherapist gevestigd te Arnhem, Onder de Linden 21, 6822KG.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die YourSkinTherapist opdracht geeft tot de behandelingen.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan alle behandeling van YourSkinTherapist met de door YourSkinTherapist te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen.
1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en YourSkinTherapist zelf.
1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval YourSkinTherapist voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen YourSkinTherapist en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan YourSkinTherapist
2.2 YourSkinTherapist is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, toestemming daartoe aan YourSkinTherapist door het invullen en ondertekenen van het informed consent van YourSkinTherapist.
3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van deze behandeling.
3.3 Yourskinherapist kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.4 De behandelde cliënt, dient minimaal 18 jaar te zijn, mocht later blijken dat de behandelde cliënt zijn leeftijd niet correct heeft aangegeven en of dit verzwegen te hebben naar YourSkinTherapist, dan kunnen zij hiervoor YourSkinTherapist niet aansprakelijk stellen.
3.4 Wij gaan ervan uit dat u de gezondheidsverklaring naar waarheid invult, mocht blijken dat dit niet het geval is, dan kunt u hiervoor YourSkinTherapist niet aansprakelijk stellen.

4 Informatie

De cliënt dient YourSkinTherapist tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.
5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling 

6.1 Cliënt doet een aanbetaling en het resterende bedrag dient direct na de behandeling contant of per pin betaald te worden.
6.2 Indien YourSkinTherapist de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van YourSkinTherapist onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.
6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.
6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van YourSkinTherapist niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. YourSkinTherapist is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. YourSkinTherapist is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.6 Bij betalingsachterstand is YourSkinTherapist bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.
6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen YourSkinTherapist indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij YourSkinTherapist instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij YourSkinTherapist af te zeggen.
7.2 Zegt de cliënt niet en/of niet tijdig af, dan zal YourSkinTherapist de aanbetaling niet restitueren.
7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht of whats-app te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door YourSkinTherapist is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van YourSkinTherapist kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig wijzigen van de afspraak.
7.4 U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, Indien u een pakketbehandeling heeft zal bij de tweede niet op tijd geannuleerde afspraak of “no show” 1 behandeling van u pakket komen te vervallen.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van YourSkinTherapist leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door YourSkinTherapist afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. YourSkinTherapist is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens YourSkinTherapist
8.2 YourSkinTherapist kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat.
8.3 YourSkinTherapist is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
8.4 YourSkinTherapist is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).
8.5 YourSkinTherapist is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg.
8.6 Cliënt dient zelf zorg te dragen aan voldoende informatie en kennis over de behandelingen.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door YourSkinTherapist, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. YourSkinTherapist en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Een klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen YourSkinTherapist en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 Yourskintherapst behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen